Hercules 551

مشخصات محصول:

این ماشین همچون دستگاه های پیشین از سیستم DCS بهره میبردکه بموجب آن ویژگی های 2 ماشین در یک ماشین نهقته است. هر کدام از محورها در یک جهت و مجموعه محورها همزمان در جهت مخالف در حال چرخش و سایش هستند. سری های هرکولس بهترین سری برای ساب و برداشت رسوب و هم سطح کردن سطوح هستند.